G-KPL17TQEZ3 Story | Gaurav Prakashan | Page 2

Story

पेढी नदीच्या काठावर वसलेलं एक गाव होतं, डोंगर-दऱ्याच्या माथ्यावरुन सूर्यनारायण डोकावत होता, कोंबड्याची बाग ऐकून शेवंता उठली,...
रोज भल्या पहाटेच उठून सडासारवण करणारी, गोठयातले शेण काढून गाई वासरांना चारा टाकून त्यांना मायेने कुरवळणारी लक्ष्मी,...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.