Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

माया बापाले सांगजो...

  असा सकायी सकायी
  कोन आला माया दारी
  ह्या तं माहेरचा भाऊ
  आला वासुदेव घरी
  माया माहेरच्या दादा
  माया निरोप तू नेजो
  माया घरची खुशाली
  माय-बापाले सांगजो
  सुखी हाये मना इथं
  तुया कायजाचा गोया
  माहेराले न्यायासाटी
  जाऊ देजो मना पोया
  आसवाचे गुनगान
  नोको सांगजो मायले
  आता सवयच झाली
  रोज वायत्या डोयाले
  तुई लेक मना इथं
  रानी बनून नांदते
  सुगी कबाळकष्टाची
  इथं बारोमास येते
  नाई मारत दादला
  नाई बोलत सासरा
  सासू मायवानी पाहे
  हाती घराचा कासरा
  माया बापाले सांगजो
  हट सोळले पोरीनं
  आता करू नोय आशा
  गाय ईकल्या बापानं
  मांडवाले गेला मना
  माया संसाराचा येल
  चिंता नोको करू मना
  हाये सारं आलबेल
  माया दादाले सांगजो
  लवे डोयाची पापनी
  तुई याद येते तवा
  होते मनाची चायनी
  माया बैनीले सांगजो
  घेजो कायजी बापाची
  नाक कटू नोको देजो
  लाज जपजो घराची
  -अरुण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code