• Sun. May 28th, 2023

माया बापाले सांगजो…

  असा सकायी सकायी
  कोन आला माया दारी
  ह्या तं माहेरचा भाऊ
  आला वासुदेव घरी

  माया माहेरच्या दादा
  माया निरोप तू नेजो
  माया घरची खुशाली
  माय-बापाले सांगजो

  सुखी हाये मना इथं
  तुया कायजाचा गोया
  माहेराले न्यायासाटी
  जाऊ देजो मना पोया
  आसवाचे गुनगान
  नोको सांगजो मायले
  आता सवयच झाली
  रोज वायत्या डोयाले

  तुई लेक मना इथं
  रानी बनून नांदते
  सुगी कबाळकष्टाची
  इथं बारोमास येते

  नाई मारत दादला
  नाई बोलत सासरा
  सासू मायवानी पाहे
  हाती घराचा कासरा

  माया बापाले सांगजो
  हट सोळले पोरीनं
  आता करू नोय आशा
  गाय ईकल्या बापानं
  मांडवाले गेला मना
  माया संसाराचा येल
  चिंता नोको करू मना
  हाये सारं आलबेल

  माया दादाले सांगजो
  लवे डोयाची पापनी
  तुई याद येते तवा
  होते मनाची चायनी

  माया बैनीले सांगजो
  घेजो कायजी बापाची
  नाक कटू नोको देजो
  लाज जपजो घराची
  -अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *