Header Ads Widget

सेवाभाया...

  नाम सेवाभाया । वेगो जगेमाई ।
  रोमरोमेमाई । बापू बेटो ।।
  मानवतावादी । बापू क्रांतिकारी ।
  मारो ललकरी । निजामेनं ।।
  लढाई जितायो । समाज घडायो ।
  गोरून शिकायो । बंधूभाव ।।
  छाणजो, जाणजो । वोरेपचं मानो ।
  भूलो मत बाणो । बापू केगो ।।
  बापूरे नामेनं । थोडातरी जागो ।
  करेसारू लागो । सेवाकार्य ।।
  किदे नाचकूद । काईबी वजान ।
  समाजेप ध्यान । कुण दिये? ।।
  बोलो जसो बापू । वोसो तम वागो ।
  गोरूनं शिकागो । ग्यान बापू ।।
  खोटोनाटो काई । कोई पेरो मत ।
  गोर एकमत । लावो जरा ।।
  निसर्ग बचाओ । बापूनं सुमरो ।
  अजु केरो खरो । ग्यान वेटो ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या