समाज सेवक

  समाज सेवक । सेवेचा वाहक ।
  प्रेरणा कारक । जगताचा ।।
  अंगी सेवा भाव । कृती युक्त गाव ।
  घेती सारे नाव । कर्मामुळे ।।
  जनहिता पुढे । सोडवितो कोडे ।
  योग्य तेचि धडे । देई लोकां ।।
  सेवेचाच ध्यास । गुण शोभे खास।
  सेवारूपी दास । या सृष्टीचा ।।
  सेवेसाठी जगे । आदर्शाने वागे ।
  नच पाही मागे । कदापिही ।।
  सकल कल्याणा।राबतो हा राणा।
  त्याग कार्य जाणा । सर्वजण ।।
  लोभ,स्वार्थ सोडी। लावी सेवा गोडी ।
  उंची नाही थोडी । सेवकांची।।
  मनुष्यच तोही । अन्य काही नाही।
  कीर्ती दिशा दाही । परी त्याची।।
  सेवेची कदर । करावा आदर ।
  शब्दांची चादर । युवा वाही ।।
  -युवराज गोवर्धन जगताप
  काटेगाव ता : बार्शी
  जिल्हा: सोलापूर
  8275171227