• Wed. Jun 7th, 2023

दीनबंधू..…

करणार कोण । गरिबांची तमा ।

धन केले जमा । श्रीमंतांनी ।।
गुलाम बनून । शेतात राबतो ।
यातना सोसतो । दीनबंधू ।।
नशिबी गुलामी । वस्त्र फाटलेले ।
डोळे भरलेले । आसवांनी ।।
कोणी दिसतात । विटभट्टीवर ।
तीनही प्रहर । कष्टताना ।।
लेकरे सोबत । शिक्षण खंडित ।
जपणार हित । कोण त्यांचे? ।।
एकीकडे घट्ट । प्रकाश दिसतो ।
गरीब झोपतो । अंधारात ।।
झोपडी येऊन । कोण बघणार? ।
कोण पुसणार । आसवांना? ।।
त्यांनापण जाणा । माणसाप्रमाणे ।
जगवा सुखाने । त्यांना जरा ।।
अजुची विनंती । माझ्या बांधवांना ।
करा गरिबांना । साह्य जरा ।।
-अजय रमेश चव्हाण,
तरनोळी, ता.दारव्हा,
जि.यवतमाळ
मो.८८०५८३६२०७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *