चला करूया मनाला साफ

  चला करूया मनाला साफ
  करूया सर्वाना माफ ।।1।।
  कशाला ठेवायची मनात घाण
  कशाला हवा खोटारडा मानपान
  कशाला हवी प्रसिद्धीची तहान
  म्हणुनी करूया मनाला साफ
  करूया सर्वांना माफ ।।2।।
  सोडून देऊया सर्व हेवेदावे
  खावे कशाला दुसऱ्याच्या कष्टाचे मेवे
  खोट्या प्रकाशाचे कशाला हवे दिवे
  म्हणुनी करूया मनाला साफ
  करूया सर्वजनांना माफ ।।3।।
  मन प्रसन्न करून जगुया सर्व
  जीवनात आणूया नवीन पर्व
  कशाला हवा कशाचाच गर्व
  म्हणुनी मनाला करूया साफ
  करूया सर्वजनांना माफ ।।4।।
  निलेश रामभाऊ मोरे
  मु,पोस्ट,मनभा
  तालुका कारंजा लाड
  जिल्हा वाशिम

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!