• Mon. Sep 25th, 2023

बापाच्या कायातली गाय

बापाच्या कायात गाय होती

मायाच वाटनीवर आली होती
जरी थे गाय असली तरी पन
थे जसी मायी मायच होती
बाप वनवासाले गेल्यापासून
भाकर तुकडा खात नोती
येकटी येकटीच राहात होती
कयपात काई जात नोयती
घळीघळी बापाच्या फोटुले
एकटक न्याहाळत होती
येकांतात हावभाव करून
काईतरीच पुटपुटत होती
कोनी भेटाले आल्या पिच्छा
डोयातून आसू गायत होती
वासराकळ तिचं ध्यान नोयतं
कवकवा हुंदाळी मारत होती
सा मयन्याचं लेकरू झाल्तं
गाय दुधानं सप्पा आटली होती
भुकीनं वासरू सारं केंडलं होतं
तरी ओळ तिले बापाचीच होती
मी तिच्या दुधावरच जगलो होतो
मायसरखी माया केली होती
तिच्या दुधानं घराले अधार होता
घरातली सारी रौनकच गेली होती
रक्ताची नोती पन नात्याची होती
आमच्या घरातली सदस्य होती
तिनं आमाले जीव लावला होता
असी सा-यायची गौरा माय होती
बापाची वाट पावून थकली होती
प्रवासाले निंगाची वक्ता झाली होती
कंबर लागून जागीच बसली होती
येकटक सा-या घराले पाहात होती
– अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,