• Mon. Sep 25th, 2023

आईस बिलग..…

  पाहणार कसा । देव तुझ्याकडे ।
  घातली साकडे । किती जरी ।।
  देव भोळा आहे । भोळे आहे मन ।
  विश्वाचे जतन । तोच करी ।।
  ज्यांनी मायबाप । त्यागले असेल ।
  कठोर बनेल । त्यांच्यासाठी ।।
  भोळ्यासाठी भोळा । राहतो नेहमी ।
  ठेवणार कमी । काही नाही ।।
  दोन शब्द बोला । सर्वांशी प्रेमाने ।
  मिळाला भाग्याने । नर देह ।।
  बघू शकतोस । कामात देवाला ।
  तुझ्या कर्तव्याला । जाग आधी ।।
  आईबाप देव । मानून जगतो ।
  आनंदी दिसतो । तोचि सदा ।।
  पैशाने सन्मान । मिळणार नाही ।
  फिरलास दाही । दिशा जरी ।।
  धरून चरण । सेवेमध्ये जग ।
  आईस बिलग । बाळासम ।।
  जगासासाठी मोठा । कितीही झालास ।
  मनात गर्वास । पाळू नको ।।
  नित्य असशील । आईसाठी सान ।
  कितीही महान । झाला जरी ।।
  आईबाप सुखी । ज्यांचे असणार ।
  देव बघणार । त्यांच्याकडे ।।
  अजु योग्य मार्ग । सेवेमध्ये फक्त ।
  पालकांचा भक्त । बन वेड्या ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,