• Mon. Jun 5th, 2023

पोशिंदा

ByGaurav Prakashan

Mar 11, 2021
  पुस्तकात अन् जयघोषात
  मजसाठी शब्दांचा धंदा
  मी जगाचा पोशिंदा
  मी जगाचा पोशिंदा….
  आज मोडला आहे कणा
  अन् ताठ जगता येईना
  तरी सभेत वर्णिले मला
  मीच देशाचा कणा
  मातीशी माझे नाते
  कुणी तोडू पाहत आहे
  संकटाना मी आता
  गुलाम वाटत आहे
  वाटे झुगारूनी द्यावे
  हे काळया जगताचे जीणे
  पण कानी पडत आहे
  माझ्या पिल्लांचे हंबरने
  भिजुनी घामात सर्वांगाला
  देतो सौख्य या जगताला
  उरी धरीतो एका आशेला
  आठव येईल माझी राजाला

  सुनिल ढोकणे,

  तुलसी नगर, मूर्तिजापूर
  9421830710

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *