पोशिंदा

  पुस्तकात अन् जयघोषात
  मजसाठी शब्दांचा धंदा
  मी जगाचा पोशिंदा
  मी जगाचा पोशिंदा….
  आज मोडला आहे कणा
  अन् ताठ जगता येईना
  तरी सभेत वर्णिले मला
  मीच देशाचा कणा
  मातीशी माझे नाते
  कुणी तोडू पाहत आहे
  संकटाना मी आता
  गुलाम वाटत आहे
  वाटे झुगारूनी द्यावे
  हे काळया जगताचे जीणे
  पण कानी पडत आहे
  माझ्या पिल्लांचे हंबरने
  भिजुनी घामात सर्वांगाला
  देतो सौख्य या जगताला
  उरी धरीतो एका आशेला
  आठव येईल माझी राजाला

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  सुनिल ढोकणे,

  तुलसी नगर, मूर्तिजापूर
  9421830710