• Sat. Sep 23rd, 2023

पिवशी

ByGaurav Prakashan

Mar 4, 2021
  माया आजीची वं पिवशी
  माया मामतेनं भरली
  सप्त रंगानं शिवली
  बुट्ट्या बुटांची वं नक्षी
  साऱ्या विश्वाचा खजिना
  त्या पिवशीत मावेना
  जीव जडला त्यावर
  क्षणभर करमेना
  कमरीले खोचलेली
  जशी तलवार मयानीत
  थरथरत्या हातानं
  स्वप्न भरले पिवशित
  होय कासावीस जीव
  जवा सापडेना पिवशी
  जीवनभराची पुंजी
  जशी हरपली त्या दिवशी

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  सौ. शितल राऊत

  अमरावती