• Wed. Jun 7th, 2023

गोठण

ByGaurav Prakashan

Mar 5, 2021
  ढोर हाकला हाकला
  आला दाराशी गायकी
  गाय-वासराच्या कशी
  भरली ऊरात धसकी
  गाय धावत सुटते
  चारा,गवत खावया
  पोट भरलं पाहिजे
  वासरू पाजाया
  वासरू थकते हंबरून
  आश्रू डोयात दाटते
  ऊर पन्हाळाया
  गाय गोठानं फिरते
  तळपत्या उन्हात
  ढोरं गोठानं हिंडते
  झाडा झुडपाच्या छायेत
  जीवं विसावते
  सुखदुःखाचे सोबती
  मिळून राबते
  मालकाच्या ईमानाले
  जिवापल्याड जपते

  सौ. शितल राऊत

  अमरावती

(Image Credit : Sanghpal Agame)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *