• Mon. May 29th, 2023

सूर्य शक्तिमान….…

ByGaurav Prakashan

Feb 9, 2021
  सूर्याची किरणे । मोफत सर्वांना ।
  हवी आहे ज्यांना । मिळणार ।।
  प्रभात समयी । त्वरीत उठणे ।
  सूर्यास करणे । नमस्कार ।।
  मग बघा सूर्य । शक्ती किती देतो ।
  रोगराई नेतो । फार दूर ।।
  त्यांच्या कृपेमुळे । सृष्टीत जीवन ।
  करतो जतन । जीवसृष्टी ।।
  सूर्य शक्तिमान । सूर्य प्राणदाता ।
  सूर्य आहे त्राता । जाण ठेवा ।।
  सूर्यात क्षमता । सृष्टी जाळण्याची ।
  गर्व हरण्याची । क्षण मात्रे ।।
  म्हणून सूर्याला । राग नका आणू ।
  त्यास नका जाणू । ताऱ्यासम ।।
  अजु म्हणे सूर्य । खराखुरा देव ।
  तोच एकमेव । प्रकाशित ।।

©️®️शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण,

  तरनोळी
  ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *