• Mon. Sep 25th, 2023

आयुष्य वाहूया……

ByGaurav Prakashan

Feb 18, 2021
  आज आहे जरी । उद्या असणार ।
  नाही मरणार । कुणा ठाव? ।।
  आयुष्याची दोरी । नाही दिसणार ।
  आहे तुटणार । अचानक ।।
  म्हणून जगणे । विचार करून ।
  आनंदे भरून । लोकांसाठी ।।
  जिवंत राहून । नाही मरायचे ।
  आहे जगायचे । मरूनही ।।
  जन्म झाला तर । जगुनच घ्यावे ।
  कशाला मरावे । आत्मघाती? ।।
  दुःख आज जरी । समोर दिसेल ।
  उद्याही असेल । शक्य नाही ।।
  संयमीत रहा । भटकणे सोडा ।
  माणसाला जोडा । स्वबळाने ।।
  प्रेम देणाऱ्याला । प्रेमच मिळेल ।
  विकार जळेल । आपोआप ।।
  अजु म्हणे तुम्हा । भेद विसरूया ।
  आयुष्य वाहूया । सत्कार्यात ।।
  शब्दसखा-
  अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!