अमरत्व नाही…….

  टाळता येईना । मृत्यु कोणालाही ।
  अमरत्व नाही । कोणासही ।।
  देह अपराधी । मनास यातना ।
  ताब्यात रसना । नाही आता ।।
  कित्येक माणसे । बेघर झालीत ।
  ज्यांनी नियमित । द्वेष केले ।।
  काळापुढे कधी । कोणाचे चालेना ।
  दुःखात हसेना । कोणीपण ।।
  रागात रहाणे । मांस,मच्छी खाणे ।
  ऐकायचे गाणे । बिनकानी ।।
  वासना शिरली । युवकांच्या मनी ।
  आयुष्याचा धनी । विसरलो ।।
  अशाने प्रगती । होणारच कशी? ।
  लागली बुरशी । मनी जर ।।
  एक होऊनिया । एक मार्ग धरू ।
  जीवनी सुधरू । आतातरी ।।
  प्रगतीचा विडा । चला उचलूया ।
  समृद्धी आणूया ।देशामध्ये ।।
  अजुचे म्हणणे । ऐका आजतरी ।
  वसतो श्रीहरी । एकोप्यात ।।
  शब्दसखा-

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  अजय रमेश चव्हाण,

  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७