• Tue. Sep 19th, 2023

जगणे कठीण….

ByGaurav Prakashan

Jan 28, 2021
  गणतंत्र दिन । एका दिवसाचा ।
  शान तिरंग्याचा । राखू आम्ही ।।
  जागते आमची । त्याच दिनी भक्ती ।
  दाखवितो शक्ती । एकतेची ।।
  दुसऱ्याच दिनी । भावांमध्ये भेद ।
  होतो शिरच्छेद । गरिबांचा ।।
  जगणे कठीण । सोयीचे मरणे ।
  बाहेर फिरणे । भयावह ।।
  चोर,लुटारूंना । अभय देतात ।
  सज्जन होतात । अपराधी ।।
  चित्रात शोभते । फक्त मानवता ।
  दुरून पाहता । खरे वाटे ।।
  कोण बोलणार । देशासाठी आज ।
  झोपला समाज । नशेमध्ये ।।
  पुस्तकात एक । बाहेर वेगळे ।
  नाहीच सगळे । एकनिष्ठ ।।
  खोटीच शपथ । खोटी देशसेवा ।
  संपत्तीचा हेवा । अनेकांना ।।
  भ्रष्टाचार कुठे । थांबतो इथला ।
  गरीब मुकला । न्यायासाठी ।।
   ढोंग करणारे । महान झालेत ।
   खरे फसलेत । बघ देवा ।।
   कुठे देशभक्ती? । कुठे समानता? ।
   व्यसनी राहता । युवापिढी ।।
   जागव देशाला । देवा निद्रेतून ।
   व्यसनापासून । मुक्त कर ।।
   हीच अभिलाषा । असेल सदैव ।
   बघणे सुदैव । अजयला ।।
   शब्दसखा-
   अजय रमेश चव्हाण,
   तरनोळी,ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
   मो.८८०५८३६२०७