• Sun. Jun 11th, 2023

” भाऊसाहेब ” (वंदनगीत )

ByBlog

Dec 27, 2020
  वंदन करितो भाऊसाहेबांना//
  नमन माझे तव चरणांना //धृ//
  तिमिरात बघा सूर्य उगवला//
  विद्यारुपी गंगेचा उगम झाला//
  झोपडितला या तम उजाळला//
  आचरण करु या तव तत्वांना//१//
  दशदिशा या करुनी तेजोमय//
  सत्कर्मांनी दिशा या गंधमय//
  जीवन जगले भाऊ कष्टमय//
  भाऊंनी दिली दिशा हीनदीनांना//२//
  भाऊसाहेबांची गाऊ आज कीर्ती//
  अजरामजर झाली प्रेरक मूर्ती//
  जगण्याची दिली बहुजना स्फूर्ती//
  स्मरतो आज या भाऊंच्या स्मृतींना//३//v
   प्रा. अरुण बा.बुंदेले
   अमरावती
   भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९
   email:- arunbundele1@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *