काळोख हसतो….

  आनंदी जीवन । आम्हां नसे ठाव ।Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
   अन्नासाठी धाव । घेतो आम्ही ।।
    प्रकाश आम्हाला । क्वचित दिसतो ।
     काळोख हसतो । आम्हांवर ।।
      फाटके वसन । फाटके नशीब ।
       आहोत गरीब । संपत्तीने ।।
        मुलं चिमुकली । खाऊसाठी रडे ।
        तेंव्हा धडधडे । मन फार ।।
        धोंड्यासाठी राही । पक्वानांची ताट ।
        आम्हां दावी वाट । चिखलाची ।।
        देव फक्त देतो । घेत काही नाही ।
        साधू,संत ग्वाही । देत गेले ।।
        आम्हां नको धन । नकोच पक्वान ।
        तुमच्या समान । जाणा आम्हां ।।
        अजयची सदा । असे विनवणी ।
        आमच्या वदनी । हर्ष येवो ।।
        शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण
        तरनोळी ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ